Algemene voorwaarden

*Praktijk Het Krachthuis is een zelfstandige praktijk voor de behandeling en begeleiding kinderen, pubers, jong volwassenen en volwassenen.

* Praktijk Het Krachthuis is opgericht door Nathalie Tolk in september 2011 gevestigd te Herten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53230043.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Het Krachthuis en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

*Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

*Bij afzegging binnen 24 uur worden de kosten van de sessie niet in rekening gebracht.

*Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk. Bij ziekte gaarne in overleg.

Tarieven

* Praktijk Het Krachthuis hanteert vaste tarieven, deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Praktijk Het Krachthuis.

*Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

*Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

* Op individuele sessies, workshops en trainingen is 21% BTW verschuldigd.
* Op lezingen, workshops en trainingen voor het onderwijsinstellingen is geen BTW verschuldigd.
* Op PGB (persoons gebonden budget) tarieven is geen BTW verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden

Na elke sessie dient u de betaling te voldoen via de pin (pinautomaat aanwezig) of een betaalverzoek via internetbankeren. U ontvangt via de mail een factuur. Voor zakelijke klanten geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is Praktijk Het Krachthuis genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Als er wederom niet binnen 14 dagen na de datum van betalingsherinnering betaald  wordt, dan zijn we gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten à € 3.50 in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Het Krachthuis  volgens de aangegeven datum, ben ik genoodzaakt de vordering die ik op u heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor u rekening. Bij betalingsachterstand is Praktijk Het Krachthuis gerechtigd de verdere behandeling/begeleiding op te schorten.

Begeleiding kinderen tot 16 jaar

Praktijk Het Krachthuis is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen tot 16 jaar geldt, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching/ therapie. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Het Krachthuis kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijk

Praktijk Het Krachthuis is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de therapie/coaching gesprekken. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en bij kinderen tot 16 jaar aan de ouder of verzorger.

Meldcode

* Praktijk Het Krachthuis is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.

* Praktijk Het Krachthuis is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Indien de ouder / verzorger erop gesteld is tijdens de sessie in de praktijk aanwezig te blijven kan hij/zij plaatsnemen in de wachtruimte. Het kind is alleen of op verzoek samen met een ouder en de therapeut tijdens de sessie. Als de ouder het pand verlaat dient hij/zij telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er even kort de gelegenheid  voor de ouder om te zien  wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

Aansprakelijkheid

Praktijk Het Krachthuis werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Een cliënt zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces in zijn/haar eigen tempo. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Het Krachthuis. Vergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Het Krachthuis. Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met de cliënt meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

Mijn opleidingen

  • Docente Kinderyoga
  • Kinder- en gezinscoach
  • Kinder- en jeugdtherapeut
  • Systemisch werk en opstellingen
  • Energetisch werk

Ervaringsdeskundige op het gebied van:

  • Ouderschap
  • Partnerschap
  • Hoge gevoeligheid
  • Verbindende communicatie
  • Levensvragen